Medezeggenschap (MR en GMR)

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

Een goede schoolpraktijk zonder medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (G)MR van personeel en ouders, bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school en zorg voor een vergroting van het draagvlak voor het beleid

In verband van de vele veranderingen in het onderwijs, waarbij meer zelfstandigheid wordt verwacht van besturen en scholen, is ook de positie van de MR verstevigd door een aanpassing in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De (G)MR heeft verschillende bevoegdheden, die ook nader omschreven worden in de wet:

 • recht op overleg (school of stichting moet dit faciliteren)
 • initiatiefrecht (mag zelf met voorstellen komen tot verbetering)
 • recht op informatie (moet informatie krijgen over ontwikkelingen op school)
 • instemmingsbevoegdheid (het voorgenomen besluit kan niet worden uitgevoerd zolang er geen instemming is)
 • adviesbevoegdheid (het voorgenomen besluit kan niet worden uitgevoerd zolang er geen advies is uitgebracht die ook serieus wordt meegenomen in de besluitvorming)

MR (MedezeggenschapsRaad)

De MR op Al Islaah bestaat uit 4 personen:

 • personeelslid: Abdelillah Cherrat
 • personeelslid: Najim Idrissi
 • ouderlid:
 • ouderlid:

De MR is te bereiken via mail: mr@alislaah.nl

GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad)

Naast een MR per school is er bij ieder bevoegd gezag (bestuur) met meer scholen een Gemeendschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft een rol bij alle angelegendheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen onder het schoolbestuur. De GMR vervult een zelfde rol als de MR op de scholen, maar heeft overleg met de bestuurder over het beleid op stichtingniveau. In de GMR worden alle scholen die vallen onder de stichting vertegenwoordigd. Naast de genoemde rechten heeft de GMR nog de volgende aanvullende bevoegdheden:

 • de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid
 • de criteria die het bevoegd gezag toepast bij de verdeling van de financiën over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau
 • de aanstelling of het ontslag van personeel met managementtaken ten behoeve van meer dan één school
 • de personeelsgeleding heeft instemmingsbevoegdheid bij het formatieplan voor bovenschools aangesteld personeel

De leden van de MR kiezen de GMR-leden, maar GMR-leden hoeven niet in de MR te zitten. Ze moeten wel verbonden zijn met een school. Momenteel streeft de GMR naar een samenstelling waarbij er van iedere school vertegenwoordiging is van een personeelslid en een ouder.

Leden van de GMR namens Al Islaah:

personeelslid: Farina Maulabaks                            -     secretaris GMR

ouderlid: Abderahem Benhammou                       -     lid

Overige leden van de GMR

 • Al Ikhlaas personeelslid: Marion Burger     -     voorzitter GMR
 • Al Ikhlaas ouderlid: Najim Zohri                  -     lid
 • Al Wafa personeelslid: Martha Comvalius  -     lid
 • Al Wafa ouderlid: Ahmed Alarieqi               -     lid
 • An Nasr ouderlid: Hasna Maroun               -     lid

Vacatures GMR

 • An Nasr personeelslid
 • El Kadisia personeelslid
 • El Kadisia ouderlid

Vragen? Stuur een  mailtje naar gmr@elamal.nl